District Partner Kota

Anwar Ahmed Khan
Oxford Shikshan Prashikshan Vikas Sansthan,
House of Munshi Mohd. Yasin, Hiran Bazar, Chandra Ghata 50, Kota – 324 006
Ph.: 0744-2501712
Mob: 93514 99789/9314629282
Email: anwar.kotasw@gmail.com